• WerkenWonenRuimte zorgt voor leefbaarheid 

  • Een toekomstbestendige woonomgeving 
  • Een duurzaam ondernemersklimaat


  Heleen Brameijer

  • organiseert gebiedsontwikkelingen, herstructurering van werklocaties en verbetering van woongebieden
  • stelt economisch- of woonbeleid en uitvoeringsprogramma's op 
  • voert projecten uit, samen met teams en eindgebruikers, tot tastbare resultaten 
  • coördineert teams, programma's en projecten 
  • is een sparringpartner in strategische (organisatie)processen 
  • adviseert in (politiek) bestuurlijke besluitvorming


  Alleen samen kom je verder 
  Als adviseur/manager heb ik oog voor:

  • participatie en de diverse, soms tegenstrijdige, belangen 
  • de organisatie van goed werkende teams
  • creativiteit, persoonsontwikkeling en verantwoordelijkheid  
  • het boeken van tijdige en gezamenlijke resultaten
  • de oorspronkelijke bedoeling

   

  Meer weten?  

  Bel 06 227 46 360 of mail


 • In WerkenWonenRuimte draag ik bij aan de verbetering van het werk- en woonklimaat. Het resultaat dat partijen willen, staat voorop. Daarbij zet ik ambities om in realistische plannen en haalbare resultaten. Ik zorg voor de verbinding tussen de oorspronkelijke bedoeling en het beoogde resultaat en voor het geld, de capaciteit en de planning.

   

  Oog voor belangen

  Heel belangrijk is samenwerken met bewoners en ondernemers. Dat levert ideeën, plannen en begrip op. Alleen samen kom je snel verder. Participatie en draagvlak versnellen het proces, besparen tijd en geld en verminderen frustraties.

   

  Teamwerk

  Een goed resultaat komt tot stand in een goed draaiend team. Samen kom je tot verrassende oplossingen. Als adviseur en manager werk ik graag in een team waarin mensen verantwoordelijkheid pakken en elkaar actief opzoeken. Ik stuur mensen hierop aan, ondersteun ze waar nodig met organisatiekracht, inhoudelijke kennis en capaciteit. Met procesmanagement en planning ondersteun ik het teamwerk.

   

  Kennis en ervaring

  Mijn kennis reikt van vastgoedontwikkeling en ruimtelijk ordeningsrecht tot stads- dorps- en wijkvernieuwing, herstructurering van bedrijventerreinen en verbetering van het ondernemersklimaat. Mijn managementervaring sluit aan bij besluitvormings- en onderhandelingstrajecten, procesbegeleiding, lobby en proactief relatiebeheer.


 • WerkenWonenRuimte


  drs. Heleen Brameijer
  adviseur, procesmanager

  06 227 46 360
  h.brameijer@werkenwonenruimte.nl

  Postbus 8
  8710 AA Workum

  LinkedIn  Deze site is gemaakt door
  Murk van Leyden
  , vormgeving,
  en Waldien Burger, teksten.

 •    WerkenWonenRuimte
 •    Heleen Brameijer
 •    contact
 • ‘Raak niet verstrikt in eigen of andermans verwachtingen’

  Heleen Brameijer Spin met prooi

   

  10 redenen om Heleen in te huren

  Haar motto is: Een goed resultaat bereik je samen


  1. Ze werkt aan teams, samenwerkingen en heeft oog voor belangen
  2. Ze is betrokken, betrouwbaar en loyaal
  3. Ze vertaalt ambitie en visie in concrete uitvoering
  4. Ze zorgt voor oplossingen
  5. Ze haalt resultaten
  6. Ze werkt door als dat nodig is
  7. Ze is constructief kritisch
  8. Ze denkt strategisch
  9. Ze heeft een politiek bestuurlijke antenne

   

  Gegrepen door deze manier van werken? Neem contact op met Heleen.

   

 • Senior beleidsmedewerker Economische Zaken Medemblik

  Beleidsmatig en procesmatig: komen tot een zelfstandig team

  Medemblik watersportgemeente, Toerisme & recreatie, Detailhandel, Werklocaties en ondernemersklimaat.

  Heleen Brameijer Economische Zaken Medemblik

  Onder de noemer: stel dat? organiseert het team economische zaken de economische uitvoeringsagenda Medemblik. Wij willen een toekomstbestendige economie stimuleren. Een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers is daarbij noodzakelijk. Wij verwachten dat digitale en duurzame innovaties zorgen voor een andere economie. Een andere manier van produceren en organiseren. Wij geloven dat ‘een toekomstbestendige economie’ gerealiseerd wordt door meer samenwerking met ondernemers. Deze economie draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Waar mensen in hun inkomen kunnen voorzien en gebruik kunnen maken van voorzieningen.

   

  Er is een tijdelijk platform Ondernemen in Medemblik opgezet. Bekijk ook het filmpje dat Medemblik maakte.

   

   

  Heleen is ingeschakeld als teamcoördinator om het gemeentelijk economisch beleid vorm te geven. Ze werkt aan een team dat zelfstandig is. Dit helpt om als klein team de grote diversiteit aan taken en vragen, zowel intern als extern, aan te kunnen. Ze schreef daarvoor de teamvisie. Met het team organiseert ze het tijdelijk economisch platform en het lokaal economisch beleid. In 2014 verzorgde Heleen het proces en schreef zij mee aan de Regionaal Economische Agenda Westfriesland, samen met ondernemers en gemeenten in de regio.


  Opdrachtgever: gemeente Medemblik

 • Wijkverbetering Vogeltjesbuurt Tilburg

  Ultiem resultaat van bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing

  Woningcorporatie Tiwos herbouwt en renoveert ruim 200 woningen in de Vogeltjesbuurt in Tilburg.

  WerkenWonenRuimte Tilburg Vogeltjesbuurt

  Zoals in veel buurten was er in eerste instantie weerstand: ‘Wanneer gebeurt er nu eindelijk iets? We willen @#%*?!$ zekerheid!’. Tiwos en de gemeente stelden buurtparticipatie centraal. Dus geen kant en klare plannen, wél vooraf de kaders en onderbouwing daarvan! Het adagium ‘voor en door bewoners’ zorgde voor betrokkenheid. Zelfs zo, dat bewoners de plannen zelf aan elkaar uitleggen. 


  Buurtparticipatie is een investering met een hoog rendement: begrip voor moeilijke beslissingen, voor de overlast en de redenen waarom het zo lang moet duren. Dit vergemakkelijkt het besluitvormingsproces met de buurt, waardoor juist snelheid ontstaat in de besluitvorming en realisatie van de plannen. Bovendien wordt buurtverbetering meer dan alleen stenen stapelen, er is ook oog voor verbetering van imago en sociale omstandigheden.

  WonenWerkenRuimte verzorgde het procesmanagement van deze wijkvernieuwing. Heleen Brameijer stemde de communicatie met de buurt, pers en raadsleden op elkaar af en op de besluitvorming. Ik coördineerde de interne besluitvorming tussen Tiwos en de gemeente Tilburg: van idee/kader, via stedenbouwkundig plan naar uitwerking in bouwplannen en de voorbereiding van de realisatie.


  Opdrachtgever: woningcorporatie Tiwos

   ‘Heleen heeft een echt hart voor de opdrachtgevers & bewoners in de wijk.’

 • Herontwikkeling bedrijventerrein Suiker Unie

  Onderbouwd en realistisch stedenbouwkundig plan in 6 maanden

  Herontwikkeling van ca. 100 ha tot een modern ‘kade-gerelateerd’ bedrijventerrein voor de maritieme sector.

  Suiker Unie Puttershoek – WerkenWonenRuimte

  Suiker Unie heeft haar suikerfabriek in Puttershoek gesloten en gesloopt. De huidige specialiteitenfabriek, silo’s en het distributiecentrum blijven bestaan. In de planvorming is plaats voor bedrijven in de maritieme sector. Het gaat om 1e lijnsbedrijven, zoals bouw, onderhoud, reparatie aan schepen, 2e lijnsbedrijven in op- en overslag in de binnenvaart en 3e lijnsbedrijven: de servicebedrijven aan industrie en overslag. Daarnaast is op het zuidelijk deel van de voormalige vloeivelden een glastuinbouwlocatie gepland.

  WerkenWonenRuimte
  coördineerde het proces en kwam binnen een strakke tijdsplanning tot een haalbaar en realistisch stedenbouwkundig plan. Met de bijhorende m.e.r.-beoordeling, achterliggende milieuonderzoeken, markt & uitgiftestrategie en grondexploitatie. WerkenWonenRuimte zette de organisatie en planning op en werkte met Suiker Unie in teamverband, met een kerngroep, een deskundigengroep, klankbordsessies, bewonersavonden en een roadshow voor bestuurders. WerkenWonenRuimte zorgde voor een zelfsturend team waarin volgens planning en binnen de deadline de genoemde producten werden opgeleverd.


  Opdrachtgever: Suiker Unie
  'Heleen is een betrokken persoon met bredere kennis dan alleen stedenbouwkunde en de toepassing van planologische regelgeving. Zij is er in geslaagd in een erg strakke tijdsplanning dit project af te ronden’

 • Uitvoering woonbeleid Leeuwarden

  Een concreet en meetbaar uitvoeringsplan

  Naast het woonbeleid, vastgelegd in het woonplan, had de gemeente Leeuwarden behoefte aan concrete activiteiten voor de uitvoering van dat beleid.

  Leeuwarden woonbeleid – WerkenWonenRuimte

  Heleen Brameijer stelde, samen met het cluster wonen, een concreet en meetbaar uitvoeringsplan op. Daarbinnen was er nog een aantal projecten, waarbij Heleen werd ingeschakeld voor de uitvoering. Daarbij ging het om de opzet van het raamwerk prestatieafspraken met corporaties, het opstellen en uitvoering geven aan het plan van aanpak woningmarkt Leeuwarden en het opzetten van de architectuur & duurzaamheid prijs ‘mooi goedkoop wonen’. Bij dit laatste project werd vooral nauw samengewerkt met het gemeentelijk projectbureau De Zuidlanden.


  Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden

 • Herstructurering De Bouwen, Drachten

  Totaalplan voor een leefbare wijk

  De Bouwen is een oudere woonwijk in Drachten, waarvan woningen en openbare ruimte niet meer voldeden aan de huidige eisen.

  Drachten – De Bouwen – WerkenWonenRuimte

  Heleen Brameijer verzorgde tijdelijk het totale projectmanagement van de herstructurering van de wijk met daarin renovatie van bestaande woningen, nieuwbouw op invullocaties en herinrichting van de openbare ruimte. Ook actualisatie van de wijkvisie, de financiële heronderhandeling over haalbaarheid en onderbouwing van het project maakten onderdeel uit van de opdracht. Heleen verzorgde daarnaast het stroomlijnen van enkele RO procedures en het creëren van draagvlak onder buurtbewoners.


  Het betrof een tweede project bij de gemeente Smallingerland. Eerder heeft Heleen de projectcoördinatie op zich genomen voor het voeren van onderhandelingen met corporaties om te komen tot een woonakkoord.


  Opdrachtgever: gemeente Smallingerland

 • Opzet Bedrijvenpark Rijksweg 50, Kampen

  Ruimte voor ondernemers

  Aan de Rijksweg 50 werd een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld, voor zowel ondernemers in Kampen met uitbreidings- of verplaatsingswensen, als bedrijven van buiten de gemeente.

  Kampen bedrijvenpark Rijksweg 50 WerkenWonenRuimte Heleen Brameijer

  Voor het projectmanagement, vestigingsbeleid en de kaveluitgifte van bedrijvenpark Rijksweg 50 is Heleen Brameijer ingeschakeld. Bij de opzet en realisatie van het terrein zijn de volgende producten opgeleverd: bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, marktonderzoek en uitgiftestrategie. Bij dit laatste heeft Heleen ook de uitvoering op zich genomen: kaveluitgifte, acquisitie en de opzet van een serviceteam bij bedrijfsvestigingen.


  Opdrachtgever: gemeente Kampen

 • Fundament voor de ontwerpprijsvraag Waterwoningen Wiarda

  Een concreet en meetbaar uitvoeringsplan

  De gemeente Leeuwarden wil innovatieve en spraakmakende woningbouw stimuleren.

  Suiker Unie Puttershoek – WerkenWonenRuimte 

  Leeuwarden en haar projectbureau De Zuidlanden vierden de start van de bouw in Wiarda van de ontwerpprijsvraag 'Waterwoningen Wiarda'. De ontwerpprijsvraag is in twee fases uitgevoerd. De vier prijswinnaars mochten voor hun project een plek naar voorkeur aanwijzen. De 37 schetsplannen zijn gebundeld in een waterrijk inspiratieboek voor geïnteresseerden en aspirant kopers.

   

  WerkenWonenRuimte verzorgde het fundament voor deze ontwerpprijsvraag. Eerder had Heleen voor Leeuwarden de architectuur & duurzaamheidsprijs ‘mooi goedkoop wonen’ Jabikswoude vormgegeven en feitelijk georganiseerd. Dit resultaat bereikte Heleen samen met de kennis, kunde en organisatiekracht van het team projectbureau De Zuidlanden.

   

  De kern van ook deze tweede ontwerpprijsvraag bestaat uit concrete ontwerpen die ook gebouwd worden. Tegelijkertijd wilden we voorkomen dat architecten onnodig hoge kosten moesten maken om te kunnen deelnemen. Heleen bedacht samen met het projectbureau de procedure. Zij maakte het reglement en de bijhorende formulieren voor deelname. Ook dit keer liet zij haar proces en reglement toetsen door Architectuur Lokaal.

   

  Meer informatie is te vinden op www.waterrijkwiarda.nl

  Opdrachtgever: Projectbureau De Zuidlanden

 • Woonbeleid en woonprojecten, Boarnsterhim

  Van beleid tot en met uitvoering

  In de gemeente Boarnsterhim vroegen veel verschillende projecten om een gerichte en samenhangende aanpak.

  Woonbeleid en woonprojecten, Boarnsterhim Heleen Brameijer

  Een groot aantal kleine woningbouwprojecten, zowel uitbreiding als invullocaties werden onder één grondexploitatie gebracht. Daarnaast speelden enkele herstructureringsprojecten, zoals de wijkvernieuwing Prinsessenbuurt in Grou.


  Heleen Brameijer verzorgde het projectmanagement van een tiental woningbouwprojecten, zowel nieuwbouw, uitbreiding & inbreiding als herstructurering. Daarbij liep de verantwoordelijk van het overkoepelende proces tot en met de feitelijke uitvoering, inclusief financiële onderbouwing en budgetbewaking. Ook de vormgeving van het woonbeleid van de gemeente Boarnsterhim in samenspraak met de regio Leeuwarden, kwam voor rekening van Heleen.


  Opdrachtgever: gemeente Boarnsterhim

 • Beleidsondersteuning wonen in het projectteam Aanvalsplan Woningmarkt
  Onderdeel van Wurkje foar Fryslân

  Heleen Brameijer team Aanvalsplan Woningmarkt Friesland

  Om de Friese woningmarkt snel impulsen te geven, zette de provincie het Aanvalsplan Woningmarkt op. Het doel is ook banenverlies in de bouw- en installatiesector te beperken. Daarbij is op langere termijn herstructurering van de woningmarkt nodig.

   

  Aanvalsplan Woningmarkt is een onderdeel van de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Het aanvalsplan kreeg vorm door verschillende investerings- subsidiemaatregelen. De provincie stelde hiervoor € 60 miljoen beschikbaar.

   

  WerkenWonenRuimte gaf beleidsmatige ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de maatregelen. Heleen vormde de brugfunctie tussen het projectteam en het reguliere beleidsteam wonen en ruimte. Zij maakte onderdeel uit van het projectteam dat in zeer korte tijd de subsidie- en investeringsmaatregelen concreet bedacht, uitwerkte en uitvoerde.

   

  Heleen loste hiermee een tijdelijk capaciteitsprobleem binnen het team wonen en ruimte op. Ook in dit beleidsteam werkte zij aan de teamcoördinatie en de ondersteuning van de teamleden. Dat deed zij voor de in haar ogen belangrijkste beleidsopgave, namelijk herstructurering van de woningvoorraad. Het toekomstbestendig maken van deze voorraad is nodig door de toenemende ouderdom van de woningen en haar bewoners, die er ook langer blijven wonen. Maar ook door de verduurzamingopgave met als wens CO2- en woonlastenvermindering.

   

  Opdrachtgever: Provincie Friesland, Provinsje Fryslân

  'Heleen is alert, dienstverlenend en een teamspeler. Voor het Aanvalsplan Woningmarkt Fryslân heeft Heleen een prima verbinding weten te leggen tussen beleid en uitvoering.' Gertjan Elzinga, Elzinga & Oterdoom Procesmanagement

 • Raak niet verstrikt
 • Economische Zaken Medemblik
 • Vogeltjesbuurt Tilburg
 • Suiker Unie in Puttershoek
 • Uitvoering woonbeleid Leeuwarden
 • De Bouwen, Drachten
 • Bedrijvenpark Rijksweg 50, Kampen
 • Ontwerpprijsvraag Wiarda
 • Woonbeleid en woonprojecten Boarnsterhim
 • Aanvalsplan Woningmarkt Friesland